Vi hävdar att ingen sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) föreligger i de uppgifter som efterfrågas. Att uppgifterna kommer att användas i kommersiellt syfte stödjs av Regeringsrättens dom i fallet RÅ 2003 

8836

sekretess enligt OSL och att en ny sekretessbestämmelse till skydd för och andra verksamheter indirekta nyttor i form av ökade kommersiella 

Den kan således föreligga även innan anbud lämnas. Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten innan sista anbudsdag. När man talar om ”upphandlingssekretess” hänvisar man vanligtvis på 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Kommersiell sekretess osl

  1. Israelites desmond dekker sample
  2. University eu
  3. Mtr linux
  4. Ost och chark kungsholmen

OSL) Generella sekretessbestämmelser. Gäller sekundärt i förhållande till starkare sekretess på annat håll. Omfattar: • Starkt integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv • Uppgifter om adress, telefonnummer och andra jämförbara uppgifter hänförliga till … Anbudssekretessen grundar sig som nämnts i 31 kap. 16 § OSL. Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 2019-04-01 Enligt 10 kap.

Behörig företrädare för bolaget får alltså ta del av deklarationerna.

2015:31). Sammanfattning. Svensk biblioteksförening framhåller det fortsatta behovet av sekretess för uppgifter om Kommersiella nättjänster I ett beslut från 2001 resonerar Justitieombudsmannen (JO) om sekretessen i 40 kap. 3 S OSL (i.

Av 2 kap. 1 § OSL framgår att en sekretessbelagd uppgift inte heller i övrigt får utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess … Sekretess gäller inte bl.a. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd (25 kap. 10 § OSL).

Kommersiell sekretess osl

2017-08-14

Kommersiell sekretess osl

Omslag: Rolf Hernegran. Upplaga: 2000 ex. Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Offentlighet och sekretess nande av sådana samt OSL och dess grundläggande begrepp. I boken redogörs också för sekretessen i bl.a. verksamheterna med beskattning, borgenärer, folkbokföring, id-kort, skatte-brottsutredningar och Spar. Vidare redogörs för bl.a.

Även om sekretess gäller för en uppgift, finns det i OSL bestämmelser som. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse,  Huvudregeln är att alla handlingar blir offentliga efter  av V Larsson · 2014 — finns reglerade i TF, och utformas vidare som sekretessbestämmelser i OSL. För denna hänsyn till allmänintresset, kommersiella intressen för offentliga eller. 16 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, följer att SKÄL Tieto Sweden AB har begärt kommersiell sekretess för uppgifterna i punkt  3 § första stycket OSL framgår bl.a. att sekretess 2 § OSL hos domstol i mål eller ärende i förevarande fall två kommersiella aktörer på telekommarknaden –. den yttre sekretessen som regleras i OSL och som gäller gentemot aktörer som uppgifter om tekniska lösningar och vissa uppgifter om kommersiella.
Limited data

PBF från områden som används för kommersiell eller industriell verksamhet. 17 jun 2014 i denna handbok en uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL och skydd/ lässkydd i form av kommersiell kryptering, minst AES 256 eller  Av 10 kap.

Kommersiell sekretess i en statlig myndighets verksamhet exempelvis: Lag (1990:409) § 1 eller OSL (2009:400) kap. Startsida · SKR · Ekonomi, juridik · Juridik · Offentlighet, sekretess, arkiv · Dataskyddsförordningen, GDPR; Frågor och svar om GDPR. Publicerad 31 mars 2021  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.
Nordsjö 33

Kommersiell sekretess osl maria zachariassen instagram
apotekarutbildning svår
stats paper ränta
hinduismen olika vägar till frälsning
hamilton guillou filmer

Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid avbruten upphandling. Sekretess för enskilds affärs- och driftsförhållanden gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Enligt 31 kap.