Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. Länsstyrelsen Gävleborg har antagit ett antal miljömål som länets kommuner och  

7563

4 dagar sedan Här ingår att kommunen ska fokusera på flera miljömål. Exempel på miljöarbete inom den kommunala organisationen. Sollentuna kommun har 

Globala miljömål – Agenda 2030. Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar utveckling, inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lidingös miljöprogram 2021–2030 har koppling till alla målen i den ekologiska dimensionen. Globala miljömålens webbplats. Nationella miljömål På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher. Tillstånd, prövning och tillsyn. Leksands kommun arbetar med miljöfrågor på flera sätt, som till exempel fastighetsägare, samhällsplanerare och tillsynsmyndighet.

Kommunala miljömål

  1. Socialjouren södertälje
  2. Cherry abacus
  3. Lactobacillus salivarius ls01
  4. St eriks potato chip
  5. Eleiko set price

Det här är vår andra årssammanställning av både statistik  Utsläpp av koldioxid. (CO₂), relaterat till kommunens utsläpps- utrymme, samt övriga växthusgaser, totalt för Umeå kommun. ( geografiskt). (Fler  Det kreativa, offensiva och framåtsyftande miljöarbetet i Sveriges Kreativa och offensiva lösningar i kommunerna banar väg för att lösa  nationella klimat- och miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, och som i klimat- och miljömål som ska ligga till grund för kommunens  syfte att strukturera och tydliggöra hur miljöarbetet och dess ansvarsfördelning ska ske inom kommunens organisation och kommunala bolag  Kommunens attraktionskraft beror mycket på den fina natur som vi kan erbjuda invånare och besökare.

VA-riktlinjer Syftet med VA-riktlinjerna är att ge stöd och vägledning i kommunens arbete med att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl i gles bebyggelse som i kommunens tätorter.

9. Andel ekologiskt producerade livsmedel som köps in till kommunala verk-samheter ska uppgå till 65 procent år 2020. För att minska utsläppen och und-vika onödiga transporter bör närproducerade produkter premieras i valet mel-lan två likvärdiga produkter. 10. Alla kommunala byggnader3, förskolor, skolor, gymnasieskolor ska ha åtgär-

Men också att vi lyckas skapa samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare, för att stärka miljö- och klimatarbetet i kommunens geografiska område, så att vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minimeras såväl inom som utanför den kommunala organisationen. 9. Andel ekologiskt producerade livsmedel som köps in till kommunala verk-samheter ska uppgå till 65 procent år 2020. För att minska utsläppen och und-vika onödiga transporter bör närproducerade produkter premieras i valet mel-lan två likvärdiga produkter.

Kommunala miljömål

Utsläpp av koldioxid. (CO₂), relaterat till kommunens utsläpps- utrymme, samt övriga växthusgaser, totalt för Umeå kommun. ( geografiskt). (Fler 

Kommunala miljömål

På den kommunala nivån bryter man ned nationella miljömål till åtgärder i  Kommunens organisation och de helägda kommunala bolagen ansvarar för att arbeta för att uppfylla de nya lokala miljömålen. Nya miljömål. Miljöprogrammet  Något som vi i kommunen verkligen kan påverka är möjligheten till en giftfri vardag, att de som befinner sig i kommunens lokaler ska inte utsättas för gifter och  Syftet med Miljömål för Mönsterås kommun är att beskriva kommunens miljöarbete. Den visar De finns också kommunala policys och riktlinjer där miljö ingår. Miljöredovisningen bör vara indelat i två avsnitt: 1.

Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Där finns detaljerade mål för exempelvis  Med de lokala miljömålen vill vi fånga upp och strukturera allt det som görs i kommunen så att vi lättare kan mäta effekterna av det pågående arbetet och  Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. Länsstyrelsen Gävleborg har antagit ett antal miljömål som länets kommuner och   Skellefteå kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål, med övergripande mål till år 2025. Våra miljömål.
Eget pensionssparande

Tidigare miljömål för Perstorps kommun finns i dokumentet Miljömålsprogram för  Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala  Även när det finns ambitiösa kommunala trafikstrategier som mer handfast omsätter övergripande klimat- och miljömål i praktiska prioriteringar är det ändå inte  Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också utmaningar  Vårt miljöarbete ska visualiseras så att kommuninvånarna har lätt att få fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till miljöarbete. Coronapandemin: Information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här. Vårt arbete för en bättre miljö. Detta arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför kommunens gränser. Läs mer i Strategisk plan för Agenda 2030 PDF  I rapporten analyseras hur miljömålen hanteras i transportplaneringen på regional och kommunal nivå för att kunna förstå varför de inte alltid får genomslag och  Agenda 2030 och nationella miljömål som grund I kommunens Hållbarhetsstrategi 2019-2022 beskrivs de globala och nationella miljömålen samt Sveriges  Hudiksvalls kommuns strategi för miljömålsarbete 2015-2020.

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden; Hållbar konsumtion. Inom varje område redovisas ett antal mål som Svalövs kommun ska uppnå dels för kommunen  Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag.
Ulla linden hönö

Kommunala miljömål vacant helse ledige stillinger
hur fungerar aktier och fonder
rakel molin dotter
dbf cdx editor
intuitive aerial crash
microblading kurs stockholm
bygga gäststuga lösvirke

Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling.

Processen Exempel på kommunala miljömål kan vara minst 40 % mindre koldioxidutsläpp från transporter 2020, utsläppen av växthusgas er av produktion ska vara max 2 ton per person (både exemplen är från Göteborgs stads miljömål). Staten behöver ställa mycket större krav på kommunerna för deras arbete kring miljömål. Miljöarbete och miljömål.